Existing | 22nd MAY – 2nd JUNE

Existing | 22nd May – 2nd June

Exhibition Preview: Wednesday 22nd May, 6:00 – 8:30 pm

Open: 10am – 6pm Monday to Saturday, 12 – 6pm Sunday

 

ARTISTS

Kayano Ushiyama

Nour Ibrahim

Alice Fioretto

Li-Fei Liao – Artist / Curator

Juice Cui

Yang Yumeng

Jingyi Li

Min Zhou

Ning Chang

Xuran Guo

Zhu Wang

Tiange Chen

Xianjun Liux 

Max Turland

Video artist:
Siyan Zheng(Video)
Zhixuan Ye (Video)
Enxi Liu (Video)

Performance dancer:
Director and Actor : Qi Chen, Yu-Ting Hung(Actor)

 

The Brick Lane Gallery

216 Brick Lane | London | E1 6SA

Phone: +44 (0) 207 729 9721

Instagram: @bricklanegallery